Tjänsteavtal

det som gäller mellan oss om du är vår kund

Bakgrund

Detta avtal gäller när vi, CM Software AB org. nr. 556999-9971, levererar tjänster till er, dig som kund. I avtalet betyder ”vi” , ”oss” , ”CallMaker” eller ”CM Software” CM Software AB och ”ni”, ”er” eller ”kund”, ”kunden” er som kund. Samma villkor gäller oavsett om ni är en fysisk eller juridisk person.

Detta avtal inkluderar också Bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal.

Definitioner

”Tjänsten” – Den mjukvara som vi överenskommit skall göras tillgänglig för er att använda

”Avtal” – Detta avtal inklusive alla bilagor

”Användare” – En enskild anställd hos kund eller privatperson som använder tjänsten

”Licens” – Rätten av få åtkomst till tjänsten

”Kunddata” – Den data som tillhör kunden som vi får tillgång till genom er användning av tjänsten.

Avtalsbundenhet
Endast om samtliga villkor i detta Avtal accepteras äger ni rätt att använda tjänsten. Detta bekräftas också genom underskrift av beställningen. Kunden ansvarar för att den som skriver under är firmatecknare, har ställningsfullmakt eller på annat sätt behörighet att teckna avtal för kundens räkning.

Att använda tjänsten
Kunden ges en begränsad och icke-exklusiv licens och rätt att få tillgång till- och använda tjänsten i sin verksamhet under den tid som avtalats om i beställningsformuläret. Denna rätt är uppsägningsbar.

Kunden ansvarar för sina inloggningsuppgifter så att dessa inte hamnar i orätta händer samt att användningen av tjänsten och datan i tjänsten följer gällande lagar och myndighetsbeslut vid varje givet tillfälle.

Tjänsten
Tjänsten är en mjukvara som körs i molnet och görs tillgänglig för användare över det publika internet att nås genom en webbläsare som stödjer relevant teknik och protokoll i enlighet med leverantörens rekommendationer. Tjänsten är tillgänglig 06.00 – 23.00 lokal tid varje dag med undantag av planerade driftstopp.

Tjänsten tillhandahålles i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen och enligt god sed på marknaden samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

Licensräkning
Det antal licenser som är avtalat genom beställningsformuläret är det maximala antalet användare som kan logga in i och använda tjänsten samtidigt.

Support
Vår support är öppen mellan 08 och 18 måndag t o m fredag förutom helgdagar via +4631 313 22 00 eller support@callmaker.se. Under övrig tid är driftjour tillgänglig i mån av möjlighet för att åtgärda tekniska problem i tjänsten som har stor påverkan på tjänstens funktion.

Den äger rätt att kontakta supporten som genomgått vår introduktionsutbildning i systemets handhavande.

Vite vid nedtid
Vid fel som medför att Tjänsten inte alls kan användas eller där väsentlig komponent ej fungerar för normalt bruk och vars orsak står att finna i Tjänsten själv skall vite för nedtid utgå enligt nedan.

Nedtid

>4 timmar = 10%

>8 timmar =15%

>12 timmar = 25%

Vitet räknas som procent av den aktuella kalendermånadens kostnad för licenser. Nedtiden räknas per kalendermånad. Vidare räknas nedtid som nedtid om den infaller mellan 08.00 och 21.30 under helgfria veckodagar och mellan 09.00 och 17.00 under lördagar eller helgdagar.

Eventuellt vite dras av från efterföljande månads licensfaktura.

Senast en vecka efter driftavbrott eller driftstörning i Tjänsten skall detta påtalas för Leverantören för att vite skall utgå. För att vite skall utgå krävs att Kunden omedelbart vid konstaterande av driftstopp eller driftstörning kontaktat Leverantörens support via telefon.

Ändring och utveckling av tjänsten
Tjänsten vidareutvecklas kontinuerligt. Hur tjänsten skall utvecklas samt när är upp till oss att råda över. Vi har rätt att ändra tjänsten under avtalstiden. För det fall en ändring i tjänsten kräver förändringar av er hårdvara eller mjukvara skall sådana förändringar bekostas av er.

Betalning
För att äga rätt att använda tjänsten skall kunden betala de priser som fastställts vid beställningen av tjänsten. Alla priser som fastställts vid beställningen är exklusive moms eller andra skatter.

Om den månatliga fasta summan enligt beställningen understiger 5000 SEK äger vi rätt att fakturera beloppet kvartalsvis i förskott. Annars faktureras fasta kostnader månadsvis i förskott och förbrukningskostnader, exempelvis telefoni till löpande pris, månadsvis i efterskott.

Pris per licens ligger enligt beställningen ligger fast i 12 månader från signering. Därefter äger vi rätt att justera priset per licens med som mest 6% per år. Det samma gäller pris för telefoni och SMS.

Om ni underlåter att betala äger vi rätten att stänga av tillgång till tjänsten. Om ni underlåter att betala en faktura för licenskostnader i mer än 60 dagar äger vi rätt att slutfakturera för resterande del av avtalstiden.

Avtalsändring
Vi äger rätt att ändra detta avtal utan ert medgivande.

Om en förändring väntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera om förändringen i förväg. Förändringen börjar då gälla 30 dagar efter att ni fått informationen eller ett senare datum om så meddelas. Om förändringen väntas innebära en väsentlig nackdel för er har ni rätt att, senast 14 dagar innan förändringen träder i kraft, säga upp avtalet skriftligen till den dag då förändringen träder i kraft.

Vårt ansvar
Tjänsten levereras i befintligt skick.

Vi har inget ansvar av något slag för direkta skador, indirekta skador, följdskador, oavsiktliga skador, skador som ger rätt till skadestånd, försäkringsskador eller andra skador under detta avtal eller i samband med tjänsten.

Vi åtar oss att rätta eventuell fel med skyndsamhet och inom ramen för en rimlig ansträngning.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för hela funktion och dimensionering av den tekniska kedja som möjliggör tillgång till- och användande av tjänsten via det publika internet. Detta innebär ansvar för exempelvis men inte begränsat till klienthårdvara, klientmjukvara, nätverk, internetuppkoppling, headsets eller annat som krävs för tjänstens användande.

Kunder med säte i Sverige förbinder sig att följa god marknadsföringssed i sin verksamhet mot den svenska marknaden.

Kunden är skyldig att tillse att samtliga telefonnummer som används i systemet är kopplade till en ljudfil som spelas upp vid uppringning tillbaka till de nummer som används av Kunden och som tydligt anger Kundens juridiska namn och organisationsnummer samt fungerande kontaktvägar till kunden.

Kunden garanterar att nummer som anges för whitelistning mot Leverantören innehas av Kunden.

Meddelanden
Uppsägning av avtalet skall meddelas per Epost till info@callmaker.se. All övrig kommunikation skall ske via E-post eller Leverantörens telefonväxelnummer 031 – 313 22 00 i första hand.

Vi använder oss av de kontaktuppgifter som förmedlats till oss av kunden.

Äganderätt
CM Software AB förbehåller sig alltid alla rättigheter till och anspråk på programvaran som tillgängliggörs för dig. Genom detta avtal förvärvas ingen äganderätt till programvaran eller några tillhörande patent, upphovsrätter, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

Upphovsrätt
Kunden äger inte rätt att kopiera tjänstens kod, dekompilera eller på annat sätt försöka få tillgång till vår intellektuella egendom. Ni får heller inte underlicensiera eller distribuera tjänsten utan vårt uttryckliga medgivande.

Överlåtelse
Kunden kan ej överlåta avtal utan Leverantörens skriftliga medgivande. För det fall förvärvande part vid en överlåtelse ej fullgör sina avtalsenliga förpliktelser svarar överlåtande part för dessa som för egen skuld.

Data
Kundens data i Tjänsten raderas vid den tidpunkt som Kunden inte längre är Kund i Tjänsten.

Sekretess
Båda parterna i detta avtal åtar sig att hålla hemligt den andre partens konfidentiella information inklusive men inte begränsat till teknisk, finansiell och kommersiell information. Part ansvarar för att hos part inhyrd konsult iakttar dessa villkor. Dessa villkor gäller fortsatt även om avtalet i övrigt upphört att gälla. Leverantören får vidarebefordra Kundens kontaktinformation till tredje part så som exempelvis telefonioperatörer för att kunna säkerställa att tjänsten används i enlighet med detta avtal. Leverantören äger också rätt att vidarebefordra all kundinformation till berörda parter med anledning av dom, myndighetsbeslut eller polisutredning.

Personuppgiftshantering
CM Software AB är primärt personuppgiftsbiträde till kunden för personuppgiftsbehandling inom ramen för tjänsterna. Den behandling som då görs styrs av bilagan ”Personuppgiftsbiträdesavtal” och kunden betraktas då som personuppgiftsansvarig och CM Software AB som personuppgiftsbiträde.

CM Software AB är personuppgiftsansvarig för de kontaktuppgifter till kunden som lämnas i kommunikation till oss och som används av oss i fakturerings eller supportavseende eller för annan kundkommunikation.

Oförutsedda händelser och force majeure
Avtalet omfattar ej skador som uppkommit genom lagförändring, dom eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller åtgärd, strejk, blockad, brand, naturkatastrof, krig, storm, översvämning, större strömavbrott eller liknande.

Tvist
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i svensk domstol.

Svensk lag skall tillämpas på alla tvister gällande detta avtal.
Om en part inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal men detta inte påtalats av den andre parten skall det inskränka på parts rätt att senare påtala den eller annan underlåtenhet att följa detta avtal.

Bilaga 1. Personuppgiftsbiträdesavtal

Callmaker © 2024. All Rights Reserved.