Callmaker Dialer

Tjänsteavtal

Bakgrund

Detta avtal gäller när vi, CM Software AB org. nr. 556999-9971, levererar tjänster till er, dig som kund. I avtalet betyder ”vi” , ”oss” , ”CallMaker” eller ”CM Software” CM Software AB och ”ni”, ”er” eller ”kund”, ”kunden” er som kund. Samma villkor gäller oavsett om ni är en fysisk eller juridisk person.

Detta avtal inkluderar också bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal.

Definitioner

”Tjänsten” – Den mjukvara som vi överenskommit skall göras tillgänglig för er att använda

”Avtal” – Detta avtal inklusive alla bilagor

”Användare” – En enskild anställd hos kund eller privatperson som använder tjänsten

”Licens” – Rätten av få åtkomst till tjänsten

”Kunddata” – Den data som tillhör kunden som vi får tillgång till genom er användning av tjänsten.

Avtalsbundenhet

Endast om samtliga villkor i detta Avtal accepteras äger ni rätt att använda tjänsten. Detta bekräftas också genom underskrift av beställningen. Kunden ansvarar för att den som skriver under är firmatecknare, har ställningsfullmakt eller på annat sätt behörighet att teckna avtal för kundens räkning.

Att använda tjänsten

Kunden ges en begränsad och icke-exklusiv licens att få tillgång till- och använda tjänsten i sin verksamhet. Denna rätt är uppsägbar.

Kunden ansvarar för sina inloggningsuppgifter så att dessa inte hamnar i orätta händer samt att användningen av tjänsten och datan i tjänsten följer gällande lagar och myndighetsbeslut vid varje givet tillfälle.

Tjänsten

Tjänsten är en mjukvara som körs i molnet och görs tillgänglig för användare över det publika internet att nås genom en webbläsare.

Tjänsten tillhandahålles i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen och enligt god sed på marknaden samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

Support

Vår support är öppen mellan 08 och 18 måndag t o m fredag förutom helgdagar via +4631 313 22 00 eller support@callmaker.se. Under övrig tid är driftjour tillgänglig i mån av möjlighet för att åtgärda tekniska problem i tjänsten som har stor påverkarn på tjänstens funktion.

Den äger rätt att kontakta supporten som genomgått vår introduktionsutbildning i systemets handhavande.

Ändring och utveckling av tjänsten

Tjänsten vidareutvecklas kontinuerligt. Hur tjänsten skall utvecklas samt när är upp till oss att råda över. Vi har rätt att ändra tjänsten under avtalstiden. För det fall en ändring i tjänsten kräver förändringar av er hårdvara eller mjukvara skall sådana förändringar bekostas av er.

Betalning

För att äga rätt att använda tjänsten skall kunden betala de priser som fastställts vid beställningen av tjänsten. Alla priser som fastställts vid beställningen är exklusive moms eller andra skatter.

Om den månatliga fasta summan enligt beställningen understiger 5000 SEK äger vi rätt att fakturera beloppet kvartalsvis i förskott. Annars faktureras fasta kostnader månadsvis i förskott och förbrukningskostnader, exempelvis telefoni till löpande pris, månadsvis i efterskott.

Pris per licens ligger enligt beställningen ligger fast i 12 månader från signering. Därefter äger vi rätt att justera priset per licens med som mest 7% per år. Det samma gäller pris för telefoni och SMS.

Om ni underlåter att betala äger vi rätten att stänga av tillgång till tjänsten. Om ni underlåter att betala en faktura för licenskostnader i mer än 60 dagar äger vi rätt att slutfakturera för resterande del av avtalstiden.

Avtalsändring

Vi äger rätt att ändra detta avtal utan ert medgivande.

Om en förändring väntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera om förändringen i förväg. Förändringen börjar då gälla 30 dagar efter att ni fått informationen eller ett senare datum om så meddelas. Om förändringen väntas innebära en väsentlig nackdel för er har ni rätt att, senast 14 dagar innan förändringen träder i kraft, säga upp avtalet skriftligen till den dag då förändringen träder i kraft.

Vårt ansvar

Tjänsten levereras i befintligt skick.

Vi har inget ansvar av något slag för direkta skador, indirekta skador, följdskador, oavsiktliga skador, skador som ger rätt till skadestånd, försäkringsskador eller andra skador under detta avtal eller i samband med tjänsten. 

Vi åtar oss att rätta eventuell fel med skyndsamhet och inom ramen för en rimlig ansträngning.

Äganderätt

CM Software AB förbehåller sig alltid alla rättigheter till och anspråk på programvaran som tillgängliggörs för dig. Genom detta avtal förvärvas ingen äganderätt till programvaran eller några tillhörande patent, upphovsrätter, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

Upphovsrätt

Kunden äger inte rätt att kopiera tjänstens kod, dekompilera eller på annat sätt försöka få tillgång till vår intellektuella egendom. Ni får heller inte underlicensiera eller distribuera tjänsten utan vårt uttryckliga medgivande.

Sekretess

Båda parterna i detta avtal åtar sig att hålla hemligt den andre partens konfidentiella information inklusive men inte begränsat till teknisk, finansiell och kommersiell information. Part ansvarar för att hos part inhyrd konsult iakttar dessa villkor. Dessa villkor gäller fortsatt även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

Oförutsedda händelser och force majeure

Avtalet omfattar ej skador som uppkommit genom lagförändring, dom eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller åtgärd, strejk, blockad, brand, naturkatastrof, krig, storm, översvämning, större strömavbrott eller liknande.

Tvist

Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i svensk domstol.

Svensk lag skall tillämpas på alla tvister gällande detta avtal. 

Om en part inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal men detta inte påtalats av den andre parten skall det inskränka på parts rätt att senare påtala den eller annan underlåtenhet att följa detta avtal.

  • 1

Logga in {{method}}

Something went wrong, please check your username and password.
System Kalender Monitor